Sorular

Sorular

İş Makinası Operatörlük Sınavları Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri gözetiminde 2 aşamada gerçekleşmektedir.

1- Yazılı Sınav

a- Bakanlığın soru bankasından; öğretim programlarına uygun en az 40, en çok 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test soruları ile yapılır.

i-  İş Öncesi Hazırlık

ii-  İş Organizasyonu

iii- Motor ve Araç Elektriği

iv- İş Makinası özel grup soruları (Kaldırma Yükleme Grubu, Kazıma Yükleme Grubu, İş Kamyonu Grubu v.s.)

b- Sınavda, her soru için 1,5 dakikalık süre verilir. 

c- Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerler sınava alınmaz, 

d- Sınav başladıktan sonra ilk yarım saatten önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerler salondan çıkarılmaz. 

e- Sınav süresince salonda iki kursiyerden az kursiyer bulunmaz.

f- Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılarak uygulama sınavına girme hakkı elde ederler. 

2- Uygulama sınavı, 

a- Uzmanlar Operatörlük Kursuna ait Uygulama eğitim alanında araç kullandırılarak yapılır. Ancak, taşınamayan makineler ile hareket etmeyen veya hareketi kısıtlı olan liman makineleri, hava alanlarında çalışan ve dışarı çıkması mümkün olmayan makinelerin uygulama sınavları gerekli izinleri almak şartıyla bu alanlarda sadece bu kurumların personelinin sınavları yapılır. 

b- Araç üzerinde sınav: Komisyon üyelerinin her programa göre hazırlanmış ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” göre tespit edecekleri usule uygun olarak kursiyere eğitim alanında araç kullandırılır.

c- Uygulama sınavı değerlendirme komisyonunun başkan ve üyesi uygulama sınavında kursiyeri “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formlarına” göre ayrı ayrı değerlendirir. Başkan ve üyenin ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Birisinin başarılı, diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır. 

Sınava girmeyen veya başarısız olan kursiyerlere üç sınav hakkı daha verilir. 

Ancak; 

a) Sınavlar sırasında hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, 

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.

Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, İş Makineleri Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. 

WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top